Rắn lục

– Rắn lục châu Phi chủ yếu sống ở trên cây nhưng cũng thấy sống ở các bụi tre, lùm cây xoài và vùng đất có nhiều bụi cây ở duyên hải.

– Nhút nhát, không gây hấn và chỉ có thể tấn công nếu bị gây hấn hay bao vây.

Danh mục: