Rắn Rinkhals

– Ringhal mới sinh có cùng màu sắc và các dải đặc biệt xung quanh cổ như các con trưởng thành; ngay từ khi sinh ra, chúng cũng có thể nhảy chồm lên và phun nọc độc.

Danh mục: